فروش دستگاه تونلی پخت نان بربری ۵٫۵ متری

با افزایش جمعیت و نیاز بیشتر به نان دیگر تنورهای سنتی جواب گوی نیاز جامعه به این فرآورده آردی نبوده و استفاده از تنور سنتی دیگر صرفه اقتصادی ندارد. با توسعه تکن

تماس با مشاوران